Čtvrtek, 18 červenec 2024 
06:47:57

Obsazenost online

Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

znak

Povinně zveřejňované informace

 1. NÁZEV

Městská policie Lysá nad Labem

    2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Zřizovatelem Městské policie Lysá nad Labem je město Lysá nad Labem. 
Městskou policii Lysá nad Labem zřizuje a zrušuje v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), Zastupitelstvo města Lysá nad Labem obecně závaznou vyhláškou.  
Městská policie Lysá nad Labem je v souladu s ust. § 1 odst. 1 zákona o obecní policii zřízena jako orgán obce, tzn. orgán města Lysá nad Labem. 
Městská policie Lysá nad Labem zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na území města Lysá nad Labem a plní další úkoly podle zákona o obecní policii nebo jiného zákona.

 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Městskou policii řídí starosta a plněním některých úkolů při řízení MP je pověřený strážník- velitel Městské policie Lysá nad Labem.

 1. ÚŘEDNÍ HODINY

Nepřetržitá služba

 1. KONTAKTNÍ SPOJENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Městská policie Lysá nad Labem, Přemyslova 1745/14, 289 22 Lysá nad Labem

Služba nonstop (24 hodin nepřetržitě) vyřizuje: 
1. telefonická oznámení – prostřednictvím telefonní linky 325 552 065
2. oznámení, vydávání parkovacích známek, přestupky (včetně dopravních – výzvy pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku)

 1. ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY

www.mplysa.cz

 1. ADRESA E- PODATELNY                                                                                

ID datové schránky: 5adasau

 1. ZPŮSOBY PŘÍPADNÝCH PLATEB

Občané mohou úhrady provádět:

 • platebním terminálem
  • bezhotovostním převodem
  • prostřednictvím řádně vyplněné poštovní poukázky typu A
  • v hotovosti na pokladně Městského úřadu Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem.
  K úhradě platby, která je příjmem města Lysá nad Labem, je nutné uvedení variabilního symbolu. 
  V případě úhrady pokuty uložené v příkazním řízení formou bloku na pokutu na místě nezaplacenou (BPN) je nutné uvádět kromě specifického symbolu 2210 i variabilní symbol, který slouží k identifikaci platby konkrétní pokuty a je totožný s číslem BPN. 
  Číslo bankovního účtu: 19-0504268369/0800
  Úřední hodiny na pokladnách města: https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad
 1. IČ 00239402
 2. DIČCZ00239402

  11. DOKUMENTY - viz. bod 2

Městská policie Lysá nad Labem nevytváří dokumenty koncepční, strategické a programové povahy.

 1. ROZPOČET

Rozpočty - Město Lysá nad Labem (mestolysa.cz)

 1. ŽÁDOST O INFORMACE DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.                                           

Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Podmínky způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Žádost o informaci lze podat podle zákona:

Ústně  (tzn. i telefonicky) O poskytování ústně podané žádosti se nepořizuje záznam. Nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, nebo prostřednictvím elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., příp. datové schránky: 5adasau.

Vyřizování žádostí o informace:

Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba, která Městskou policii Lysá nad Labem žádá o informaci. Žadatel nemusí právní či jiný zájem pro účel své žádosti prokazovat, ani sdělovat.

Žádost o informaci nemá předepsanou formu, z písemné žádosti musí být zřejmé:

 1. komu je určena (že je určena Městské policii Lysá nad Labem);
 2. že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona;
 3. adresa pro doručování (za doručovací adresu je považována i elektronická adresa).

Jedná se o základní náležitosti, které musí každá žádost o informaci vždy obsahovat. V případě, že tyto uvedené náležitosti žádost neobsahuje, nejedná se o žádost ve smyslu zákona.

Žádost o informace není podáním podle správního řádu, proto ji žadatel nemůže učinit ústně do protokolu, tj. vynutit si po Městské policii Lysá nad Labem, aby ústní přednes žádosti sepsala do protokolu.

 1. STÍŽNOSTI A PODNĚTY                                                                                         

Stížnost je návrh, připomínka či podnět podaný písemně, elektronicky (e-mailem) nebo ústně do písemného záznamu právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která takto upozorňuje na nedostatky či závady ohrožující její oprávněné zájmy nebo požaduje odstranění těchto nedostatků, 

Způsoby podání stížnosti a petice


• stížnost v elektronické podobě lze zaslat na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo ID datové schránky: 5adasau
• písemnou stížnost lze zaslat na adresu: 
                                                                  Městská policie
                                                                  Přemyslova 1745/14
                                                                  289 22 Lysá nad Labem
• ústní stížnost do protokolu lze podat v úřední době na podatelně Městského úřadu Lysá nad Labem
• stížnost na záznamovém médiu lze předat na podatelně Městského úřadu Lysá nad Labem.

Opakovanou stížnost v jedné a téže věci, pokud neobsahuje žádné nové skutečnosti, není třeba prošetřovat. O tomto rozhodnutí musí být stěžovatel písemně vyrozuměn.

Lhůta pro zaslání písemné odpovědi stěžovateli je 30 dnů. Ve zvlášť složitých případech se lhůta prodlužuje o dalších 30 dnů, o čemž musí  být stěžovatel včas vyrozuměn.

 1. VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

https://mestolysa.cz/cz/samosprava/obecne-zavazne-vyhlasky-a-narizeni-mesta

     16. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ         

https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/sazebnik-uhrad-za-poskytovani-informaci

     17. LICENČNÍ SMLOUVY

Městská policie Lysá nad Labem doposud neuzavřela žádnou licenční smlouvu.

 1. VÝROČNÍ ZPRÁVY DLE ZÁK. 106/1999 Sb.

https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/vyrocni-zpravy-o-poskytovani-informaci-dle-zakona-c-106-1999-sb

     19. GDPR

https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/gdpr